SENASTE ARTIKLAR

Stockholm – Fortsatt stark befolkningsökning

En prognos sammanställd av Handelskammaren visar att Stockholms län förväntas växa ännu snabbare än föregående prognoser.  Bedömningen pekar på att befolkningen kommer att öka med drygt 30 procent

Hållbara finanser på sikt?

Konjunkturinstitutet ger ut årliga beräkningar av hållbarheten i de offentliga finanserna inklusive S2-indikatorn, ett mått på hållbarheten i de offentliga finanserna. Institutet har genomfört en

Arbetslösheten minskar

Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik fortsätter arbetslösheten att minska. Det mäts som inskrivna arbetslösa.  Antalet inskrivna arbetslösa var 404 000 personer i slutet av februari vilket

Bättre för restaurangbranschen februari 2014

Det fortsätter att gå bra för restaurangsektorn i Sverige. Den senaste statistiken visar att restaurangernas försäljningsvolym ökade med hela 4,4 procent under februari 2014 i jämförelse med februari

Ekonomin i landstingen 2013

De svenska Landstingen och regionerna hade 2013 ett negativt resultat på 1,8 miljarder kr vilket, en resultatförsämring på nära sju miljarder i jämförelse med året innan. Resultatet försämrade

Ekonomin i kommunerna 2013

De svenska kommunerna hade ett överskott för 2013 på nära 16 miljarder kr, en ökning med 1,6 miljarder kr. I det sammantagna resultatet för kommunerna om 15,7 miljarder kr ingår återbetalningen

Tillväxtanalys: Fler konkurser 2013

2013 ökade företagskonkurserna med drygt 3% i jämförelse med 2012 enligt Tillväxtanalys. Totalt begärdes ca 7 700 företag konkurs.  Antal anställda som drabbades var cirka26 000 personer. Det var

Konjunkturen i Stockholm

Stockholm går bättre. Handelskammaren har nyligen i mars presenterat sin konjunkturbarometer över utvecklingen i länet. Konjunkturen i huvudstadens län fortsatte att stärkas fjärde kvartalet

Småhuspriserna står stilla

Under de senaste tre månaderna december 2013 – februari 2014 i jämförelse med september – november 2013 stod priserna på småhus stilla. På årsbasis regionalt fördelat steg priserna i 15 av 21

Statistikskolan

Statistiska Centralbyrån har i en mycket artikel om statistiken på arbetsmarknadsdata skrivit om de två vanliga måtten på arbetslöshet. Dels finns den officiella arbets­lösheten som mäts av SCB:s

Offentliga sektorns underskott

Enligt den senaste statistiken så uppvisade den svenska offentliga sektorn ett negativt finansiellt sparande om 40 miljarder kronor 2013 (mätt i enligt med EU:s konvergenskriterier). Stig

AKU februari 2014

Enligt senaste AKU som avser februari var arbetslösheten 8,1 procent. Trendmässigt är andelen arbetslösa ungefär på samma nivå eller möjligen svagt fallande. Trenden för antalet arbetslösa är något

Riksbanken: Penningpolitiken under 2013

Riksbanken har presenterat sin rapport som heter ”Redogörelse för penningpolitiken”. Den tas fram inför en redovisning för riksdagens finansutskott. I denna konstaterar Riksbanken (återigen) att

SCB-indikatorer

SCB senaste indikatorer redovisar en omfattande genomgång av den ekonomiska utvecklingen det sista kvartalet 2013 och bitvis helåret 2013. Den svenska ekonomin ”växlade upp” under 4:e kvartalet

ÄLDRE ARTIKLAR

Stark nybilsförsäljning

I februari 2014 ökade nybilaregistreringen med drygt 18% i jämförelse med februari 2013 enligt Trafikanalys. Totalt nyregistrerades 22650 personbilar. Miljöbilar som drivs med gas, el och etanol

Exporten 2013

2013 fanns det inga muntra siffror för den svenska exporten till utlandet. Totalt sett sjönk den svenska varuexporten med 7% samtidigt som varuimporten minskade med 6%. Totalt uppgick värdet av

Sysselsättningen inom industrin minskar

Sista kvartalet 2013 ökade antalet anställda i landet med 1,3% till ca 4 300 000 personer i relation till tredje kvartalet, en trend av stigande sysselsättning alltså.  Inom den privata

Nu tillverkas det aluminiumbåtar i Öregrund igen

Aluminiumbåtstillverkningen är tillbaka i Öregrund. På mässan Allt för sjön i början av mars lanserades Viggo X8, ett nytt fartvidunder i aluminium "Made in Öregrund". Bakom Viggo står Håkan

Fortsatt låg inflation i februari

Inflationen i den svenska ekonomin var låg under februari. Mellan januari-februari 2014 steg KPI med i genomsnitt 0,4%. 2013 samma period var månadsförändringen också 0,4% Prishöjningar på

Ökat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet i landet ökade mycket 2013. 2013 byggdes drygt 31 000 lägenheter enligt SCB, vilket är en ökning med när 50% i jämförelse med 2012 när 21 000 lägenheter byggdes. Flest påbörjade

Befolkningsförändringar i kommunerna 2013

Under 2013 ökade befolkningen ökade i många svenska kommuner. Under 2013 var det bara 84 kommuner där befolkningen minskade medan den ökade i 206 kommuner. Störst ökning hade Sundbyberg i

Detaljhandeln ökar

I löpande priser ökade försäljningen i detaljhandeln med 3,1% mellan januari 2013 och januari 2014. Dagligvaruhandeln ökade med 2,9% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,3%. HUI:s prognos för 2014

Befolkningsförändringar 2013

Kommuner som ökade sina befolkningar var Kalmar där man siktar på att bli 70 000 personer så småningom. Nästa alla kommuner som ökar gör det på grund av ett positivt flyttnetto. Undantagen är Kalmar,

Bättre för hushållen

SCB har analyserat den ekonomiska utvecklingen för Sveriges hushåll. Den ekonomiska standarden under 2000-talet har ökat med 42%. Under 2000-talet har hushållens ekonomi förbättrats. Det är dock inte

Stor befolkningsökning 2013

2014 ökade den svenska befolkningen. Ökningen är den största sedan 40-talet. Sveriges befolkning uppgick i slutet av året till 9 644 864 personer. Befolkningen har ökat med nästan 90 000 personer

Ingen inflation

SCB har presenterat låga inflationssiffror för Sveriges ekonomi. Inflationstakten uppgick till ‑0,2% i januari 2014, en minskning sedan december 2013 då den var 0,1%. Sett på årsbasis så är det

Fler sysselsatta januari 2014

Enligt AKU ökade antalet sysselsatta i Sverige i januari 2014 med 41000 personer  jämfört med januari 2013. Antal sysselsatta var runt 4 620 000. Antalet anställda 4 145 000. Antalet fast

BNP fjärde kvartalet 2013

Fjärde kvartalet 2013 hade svensk ekonomi god tillväxt. BNP ökade med 3,1% jämfört med 4:e kvartalet 2012. Dagens Industri meddelade att SME Direkts prognos hade BNP stigit jämfört med motsvarande

ÄLDST ARTIKLAR

Hushållens lån

Tillväxten av bankernas lån till hushållen var drygt 5% i januari 2014 samma som i december 2013. I slutet av januari var hushållens lån hos banker drygt 2,9 miljarder. Ökningen i jämförelse med

BNP fjärde kvartalet 2013

BNP tycks ha visat en väsentligt starkare utveckling än vad prognoserna pekat på under sista kvartalet 2013. Bruttonationalprodukten ökade med 3,1% jämfört med samma kvartal 2012. Enligt SCB ökade BNP

Högre skatteintäkter 2012/2013

2013 års taxering av 2012 års inkomster visade på en ökning av den beskattningsbara förvärvsinkomsten med knappt 70 miljarder kr. Totalt uppgår de beskattningsbara inkomsterna till 1 776 miljarder

Nordic Outlook – Ekonomin visar styrka

Svenska Enskilda Bankens Nordic Outlook visar en solid bild av den ekonomiska utvecklingen för Sverige. Ekonomin visar styrka, starkare arbetsmarknad och positiva hushåll, men fortsatt tufft för

Tillväxtverket: Turismen ökar

Tillväxtverket rapporterar att turismen i Sverige växer trots att ekonomin i Europa är svag. Antalet övernattningar ökade med drygt 2%. Mest ökade övernattningar från besökare utanför Europa, men

Arbetslösheten minskar något

Både AKU och Arbetsförmedlingen (AF) har ny statistik över utvecklingen på arbetsmarknaden som visar att arbetslösheten fortsätter att minska långsamt. Antalet arbetssökande hos AF i januari var

Restaurangbranschen ökade 2013

Förra året var ett givande år för restaurangbranschen. December 2013 var inget undantag. Försäljningsvolym ökade med 3,6% jämfört med samma månad 2012. Ökningen i löpande priser var i december 2013 på

Ingen förändring av reporäntan

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad i ljsuet av den tidigare sänkningen i december. Riksbanken tror på en fortsatt låg inflation. Reporäntan måsta därför vara fortsatt låg för att inflationen

Svenskt Näringslivs prognos för 2014

Organisationen Svenskt Näringsliv har nyligen presenterat en prognos för den ekonomiska utvecklingen för 2014. Återhämtningen i Sveriges ekonomi har påbörjats. Den beror på en  ökad efterfrågan

Inköpscheferna positiva

Swedbank och Silf har publicerat ”PMI total” som ökade med över fyra enheter under januari till 56,4. Orderingång svarade för det största positiva bidraget och förklarar drygt halva uppgången av

Ökning av sysselsättningen sista kvartalet 2013

Det 4:e kvartalet 2013 ökade kraftigt sysselsättningen i landet. 4 708 000 personer i åldern 15-74 år var då sysselsatta. Jämfört med 4:e kvartalet 2012 var ökningen 63 000

Fortsatt prisuppgång på bostäder

Huspriserna fortsätter att stiga. Även perioden november 2013 till januari 2014 steg priserna med 1 % i jämförelse med augusti – oktober 2013. Över ett år var ökningen till 4% för hela

Kraftig ökning av nya bilar

I början på 2014 fick Sverige en kraftig uppgång av antalet nyregistretade bilar i Sverige på drygt 16% i jämförelse med januari 2013. Det handlar om 20 300 bilar enligt siffror från Trafikanalys.

Framtidens jobb

Arbetsförmedlingens prognos för efterfrågan på olika yrken visar att det kommer att bli arbetskraftsbrist i många yrken på fem till tio års sikt. Under 2014 kommer jobben att öka i hela landet. Det