Stig Björne: Hyggligt stabil arbetsmarknad i december (AKU)

Fler sysselsatta men industrin minskar

SCB:s Arbetskraftsundersökning har presenterats för december 2012. Den visar något förvånande att antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 663 000 i december 2012 vilket är 41 000 personer fler i jämförelse med samma månad 2011. Räknat i sysselsättningsgrad blir det 65,4 procent för befolkningen 15-74 år. Bland männen var sysselsättningsgraden 67,9 procent och bland kvinnorna 62,7 procent.

Text: Stig Björne

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 697 000 i december 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,8 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,4 procent och för kvinnorna var den 63,2 procent. Säsongrensade data visar en svagt positiv trend för antalet sysselsatta, vilket främst förklaras av utvecklingen bland männen.

Men i statistiken märks att industrin har haft det kämpigt i den ekonomiska inbromsningen. Antalet sysselsatta inom Tillverkning och utvinning, energi och miljö minskade med 28 000 till 579 000 personer i december 2012 jämfört med december 2011. Antalet personer i arbete minskade med 98 000 jämfört med december 2011 till 3 856 000. Minskningen kan förklaras av att det var färre arbetsdagar i december 2012 jämfört med december 2011.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 395 000. Arbetslösheten, (som mäts som andelen arbetslösa av arbetskraften), var 7,8 procent. Av männen var 7,9 procent arbetslösa och motsvarande för kvinnorna var 7,6 procent. Utvecklingen för både antalet och andelen arbetslösa visar på en svagt uppåtgående trend.

Enligt säsongrensade data var antalet personer i arbetskraften 5 092 000 i december 2012 vilket motsvarar 71,4 procent av befolkningen. Säsongrensade data visar att antalet personer i arbetskraften fortsatte att öka.

Utanför arbetskraften var antalet personer i åldern 15-74 år 2 100 000 i december 2012, vilket motsvarar 29,4 procent av befolkningen. Antalet personer utanför arbetskraften som uppgav att de var sjuka minskade med 40 000 jämfört med samma period 2011 och uppgick till 320 000 personer.

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2012 uppgick de outnyttjade timmarna till 20,5 miljoner per vecka, en ökning med 1,6 miljoner timmar jämfört med december 2011. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 513 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


1 Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata. Nedan redovisas sambanden på arbetsmarknaden i AKU. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen. SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

dec 2012

Antal

Andel
%

dec 2011

Antal

Andel
%

Förändring 
sedan

dec 
2011 Antal

Minimikrav 
för
för-
ändring **

1. Befolkningen (=2+3)

7 134

7 094

40

.

Män

3 609

3 589

20

.

Kvinnor

3 525

3 505

20

.

2. Arbetskraften (=2a+2b)

5 034

±34

70,6

4 974

±33

70,1

60

*

39

Män

2 652

±24

73,5

2 616

±24

72,9

36

*

28

Kvinnor

2 382

±26

67,6

2 359

±26

67,3

23

30

2a. Sysselsatta

4 663

±34

65,4

4 621

±33

65,1

41

*

39

Män

2 452

±26

67,9

2 425

±25

67,6

27

30

Kvinnor

2 211

±27

62,7

2 196

±26

62,7

15

31

Ungdomar 15-24 år

467

±20

38,0

476

±20

38,3

‑8

23

15-19 år

98

±11

17,3

98

±11

16,5

0

12

20-24 år

370

±17

55,5

378

±17

58,1

‑8

19

Anställda

4 148

±37

4 131

±37

17

43

Fast

3 528

±37

3 482

±36

47

*

41

Tidsbegränsat

619

±29

649

±29

‑30

36

Undersysselsatta [1]

324

±22

7,0

291

±20

6,3

33

*

25

Män

142

±15

5,8

121

±13

5,0

22

*

17

Kvinnor

182

±16

8,2

170

±15

7,8

12

18

I arbete

3 856

±42

3 955

±40

‑98

*

52

Män

2 057

±32

2 114

±30

‑56

*

39

Kvinnor

1 799

±31

1 841

±30

‑42

*

38

2b. Arbetslösa

371

±21

7,4

353

±20

7,1

18

28

därav heltidsstuderande

120

±14

111

±13

9

18

Män

201

±16

7,6

191

±16

7,3

10

21

Kvinnor

171

±15

7,2

162

±15

6,9

9

21

Ungdomar 15-24 år

132

±14

22,1

125

±14

20,8

7

19

15-19 år

48

±8

32,8

49

±9

33,2

‑1

11

20-24 år

85

±11

18,6

77

±11

16,9

8

15

Arbetslösa mer än 6 mån

122

±13

35,6

110

±12

33,7

11

18

3. Ej i arbetskraften

2 100

±34

2 120

±33

‑20

39

Män

957

±24

973

±24

‑17

28

Kvinnor

1 143

±26

1 146

±26

‑3

30

Latent arbetssökande

166

±18

140

±18

26

*

21

Arbetade timmar

136 300

±1 700

139 000

±1 600

‑2 700

*

2 000

Män

77 000

±1 400

78 900

±1 300

‑1 900

*

1 600

Kvinnor

59 200

±1 100

60 000

±1 100

‑800

1 300

* Markerar att förändringen är ”statistiskt säkerställd”.
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara ”statistiskt säkerställd”.
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

1000-tal

December
2012 
Antal

Andel
procent

November
2012 
Antal

Andel

procent

Oktober

 2012
Antal

Andel
procent

1. Befolkningen (=2+3)

7 132

7 129

7 124

Män

3 608

3 606

3 604

Kvinnor

3 524

3 523

3 520

2. Arbetskraften (=2a+2b)

5 092

71,4

5 081

71,3

5 071

71,2

Män

2 681

74,3

2 686

74,5

2 659

73,8

Kvinnor

2 411

68,4

2 396

68,0

2 412

68,5

2a. Sysselsatta

4 697

65,8

4 671

65,5

4 681

65,7

Män

2 468

68,4

2 463

68,3

2 445

67,8

Kvinnor

2 228

63,2

2 208

62,7

2 236

63,5

Ungdomar 15-24 år

491

39,9

480

39,0

497

40,4

15-19 år

111

19,7

103

18,3

108

19,1

20-24 år

380

57,1

376

56,6

389

58,6

2b. Arbetslösa

395

7,8

410

8,1

389

7,7

Män

212

7,9

222

8,3

214

8,0

Kvinnor

183

7,6

188

7,9

176

7,3

Ungdomar 15-24 år

154

23,9

158

24,8

149

23,1

15-19 år

63

36,2

62

37,7

57

34,6

20-24 år

92

19,4

96

20,3

92

19,1

3. Ej i arbetskraften

2 041

2 047

2 054

Män

928

921

945

Kvinnor

1 113

1 127

1 109

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

December
2012
Antal

Andel
procent

November
2012
Antal

Andel
procent

Oktober
2012

Antal

Andel
procent

1. Befolkningen (=2+3)

7 132

7 129

7 125

Män

3 608

3 607

3 605

Kvinnor

3 524

3 522

3 521

2. Arbetskraften (=2a+2b)

5 085

71,3

5 081

71,3

5 077

71,3

Män

2 677

74,2

2 675

74,2

2 672

74,1

Kvinnor

2 407

68,3

2 406

68,3

2 405

68,3

2a. Sysselsatta

4 685

65,7

4 683

65,7

4 681

65,7

Män

2 461

68,2

2 459

68,2

2 457

68,2

Kvinnor

2 224

63,1

2 224

63,1

2 224

63,2

Ungdomar 15-24 år

488

39,7

488

39,7

489

39,7

15-19 år

105

18,7

105

18,6

105

18,5

20-24 år

383

57,5

383

57,6

384

57,8

2b. Arbetslösa

400

7,9

398

7,8

396

7,8

Män

216

8,1

216

8,1

215

8,0

Kvinnor

183

7,6

182

7,6

182

7,5

Ungdomar 15-24 år

154

24,0

154

24,0

154

23,9

15-19 år

61

36,8

61

36,9

62

37,0

20-24 år

93

19,6

93

19,5

92

19,3

3. Ej i arbetskraften

2 048

2 048

2 048

Män

931

932

933

Kvinnor

1 117

1 116

1 115

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: