Stig Björne: AKU kvartal 4

Sysselsättningen i Sverige ökade under det fjärde kvartalet 2012. Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år uppgick till 4 658 000 vilket är 30 000 fler jämfört med samma kvartal 2011. Antalet sysselsatta ökade bland utrikes födda med 23 000 personer.

Arbetslösheten var 7,3 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter. Det visar SCB:s senaste arbetskraftsundersökning – AKU för fjärde kvartalet. Befolkningen i åldern 15–74 år omfattade 7 131 000 personer under fjärde kvartalet vilket är en ökning med 39 000 personer.

Personer i arbete är de sysselsatta som inte var frånvarande från arbetet minst en kalendervecka. Under fjärde kvartalet 2012 var 4 109 000 personer i arbete. Det motsvarar 57,6 procent av befolkningen. Det är en minskning med 37 000 eller 0,9 procentenheter. Med hänsyn tagen till olikheter i semesteruttag och ledigheter är det ingen säkerställd skillnad jämfört med samma period 2011. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen var 65,3 procent. Bland männen var den 67,9 procent och bland kvinnorna 62,7 procent.

En bransch som upplever förhållandevis stora neddragningar är industrin. Antalet sysselsatta minskade med 25 000 till 583 000 personer under det fjärde kvartalet 2012 jämfört med samma period 2011. Det motsvarar en minskning med 4,3 procent och det är rejält. Det är tredje kvartalet i rad som antalet sysselsatta i näringsgrenen har minskat.

Arbetslösheten uppgick till 7,3 procent av arbetskraften. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är det en ökning med 0,4 procentenheter. Det är andra kvartalet i rad som arbetslösheten visar på en signifikant ökning. För män uppgick arbetslösheten till 7,6 procent, en ökning med 0,5 procentenheter och för kvinnorna var den 7,0 procent.

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetsmarknadsstatus och kön. Fjärde kvartalet 2012. Antal

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med fjärde kvartalet 2011.

De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

Sammantaget kan sägas att arbetsmarknaden tycks stabiliseras om än på en nivå där arbetslösheten är hög. Men om varslen inte ökar så kan det finnas möjlighet till att arbetslösheten på ett till två års sikt har sjunkit.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: