Arbetskraftsundersökningen 2012

SCB har presenterat sammanställningen för utvecklingen på arbetsmarknaden 2012 i sin AKU för helåret 2012. Helårssiffrorna blir lite lättare att jämföra i de årsvisa förändringarna. Undersökningen visar att i genomsnitt var 4 672 000 personer sysselsatta i åldern 15-74 år. Det är en ökning jämfört med året innan med 29 000 personer.

Paradoxalt nog så ökade samtidigt antalet arbetslösa med 11 000 till 388 000 personer. Arbetslösheten var 7,7 procent i genomsnitt under 2012 vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2011. Regionalt sett så är det Örebro och Gävleborgs län som har den hösta arbetslöheten med 9,4 procent arbetslösa och lägst arbetslöshet hade Uppsala län med 6,0 procent. Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga de som har haft en arbetslöshetstid på minst 27 veckor, utgjorde ungefär en tredjedel av totalen.

Befolkningen i åldersgruppen 15-74 år ökade under år 2012 med 41 000 personer till 7 114 000. Arbetskraften steg med 40 000 personer till totalt 5 060 000 personer. Arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, var 71,1 procent.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, var 65,7 procent i genomsnitt under 2012. Männens sysselsättningsgradvar 68,1 procent och motsvarande siffra för kvinnorna var 63,2 procent.

På branschnivå så minskade antalet sysselsatta i tillverkningsindustrin under 2012 samtidigt som antalet sysselsatta inom finansiell verksamhet ökade. Antalet sysselsatta inom ”Finansiell verksamhet, företagstjänster” ökade med 15 000 till 753 000 personer medan inom branschen ”Tillverkning och utvinning, energi och miljö” var 597 000 personer sysselsatta, vilket är 15 000 färre jämfört med föregående år.

I Stockholms län var 11 000 fler personer sysselsatta under 2012 jämfört med 2011. I övriga län var det ingen statistiskt säkerställd skillnad mot föregående år. Antalet fast anställda ökade med 44 000 samtidigt som antalet tillfälligt anställda minskade med 20 000 personer.

Helårssiffrorna pekar inte på en extremt negativ utveckling även om en ökningen av arbetslösheten självklart inte är gynnsam. Givet de mycket negativa rubriker som varit under hösten så kan det kännas som att läget är lite bättre än det först verkade. Nu är det emellertid så att varslen från i höstas slår igenom först i början av detta året och första kvartalet 2013 lär visa åt vilket håll pendeln slår.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: