Archives for maj 2013

Ökat överskott i utrikeshandeln

Under april var värdet på den svenska exporten av varor ca 94 miljarder kronor. Handelsnettot med varor var under april 8,8 miljarder kronor.  Både exporten och importen av varor har minskat i … [Read more...]

Stig Björne: Starkare BNP-utveckling

SCB presenterade utvecklingen av BNP för Sverige. Sveriges BNP ökade med 1,7% under det första kvartalet 2013 i jämförelse med samma kvartal året innan. Det är framför allt två faktorer som ligger … [Read more...]

Arbetslösheten ökade och fler sysselsatta

Sysselsättningen ökar till 4,642,000 personer vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65% för befolkningen i åldern 15-74 år enligt statistik från AKU, SCB. Mängden sysselsatta kvinnor ökade med … [Read more...]

Minskad aktivitet och tillväxt i ekonomin

Konjunkturinstitutets nya siffror visar att tillväxt och aktivitet i den svenska ekonomin minskat 2 enheter i maj 2013. Orsaken är att indikatorerna för både tillverkningsindustri och hushåll har gått … [Read more...]

Färre anställda i landet inom tillverkningsindustrin

Mängden anställda i landet steg med ungefär 1,2% till nästan 4,2 miljoner personer under första kvartalet 2013 i jämförelse med samma kvartal 2012. Antalet anställda ökade något mest i den privata … [Read more...]

Befolkningsutvecklingen första kvartalet 2013

Befolkningen i Sverige fortsätter att öka enligt nya siffror för befolkningsutvecklingen under perioden första kvartalet 2013. Den totala ökningen låg på drygt 17,500 … [Read more...]

Stabilt på arbetsmarknaden

Under april månad 2013 var 16,000 fler personer arbetslösa jämfört med samma månad 2012. Totalt var antalet arbetslösa c:a 400 000 eller 8,5% av den ”registerbaserade” arbetskraften enligt … [Read more...]

Ingen inflation mätt i KPI

Takten på den svenska inflationen, mätt som förändring av Konsumentprisindex under de senaste 12 månaderna, var minus en 0,5%  i april 2013, vilket var nedgång sedan mars då den var 0%. Inflationen i … [Read more...]

Forskning och utveckling (FoU) i siffror

FoU-andelen i Sverige i jämförelse med övriga EU är förhållandevis hög, enligt SCB. Under år 2011 var de svenska insatserna för FoU 118 miljarder kr. Det är 3,4 miljarder kr med än under 2009.  Det … [Read more...]

Restaurangbranschens omsättning ökade

Inte bara tjänstproduktionen ökade omsättningen i början på 2013. Det gjorde även restaurangbranschen. Den ökade försäljningsvolym med 0,3 procent under mars, jämfört med mars 2012. Bäst gick det för … [Read more...]

Ökad produktion inom tjänstesektorn

Under mars 2013 ökade den svenska tjänsteproduktionen med 0,5% jämfört med samma månad året innan. Branscher som tillväxte mest var; nöje, kultur och fritid med drygt 6%. Andra branscher som ökade på … [Read more...]

Fortsatt låg inflation (för maj 2013)

Den svenska inflationen uppgick till -0,2 procent under maj månad 2013. Trots minustecknet före så är det en uppgång sedan april då den var -0,5 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI … [Read more...]

AKU första kvartalet 2013

Enligt SCB:s AKU ökade sysselsättningen under det första kvartalet i år med 38 000 jämfört med första kvartalet 2012. Men antalet arbetslösa ökade med 27 000, vilket förklaras av de heltidsstuderande … [Read more...]

Bilförsäljningen ökade i april

Bilförsäljningen har ökat. Under april 2013 nyregistrerades 26 642 personbilar, nästan 5% fler jämfört med samma månad året innan. Något som kan ha bidraget till uppgången är att april 2013 hade två … [Read more...]

Dystert för svensk industri

Inköpschefsindex från Silf/Swedbank pekar nedåt för april trots tecken på en positiv konjunkturutveckling. Indexvärdet för den svenska industrisektorn gick ner från 52,1 till 49,6 i mars. April 2012 … [Read more...]