Archives for augusti 2013

Ökad tillväxttakt för lån

Hushållens lån hos MFI (monetära finansinstitut bland annat banker och bostadsinstitut) var under juli 2013 till 2 841 miljarder kronor. I jämförelse med juli 2012 så är det en ökning med nära 130 … [Read more...]

SEB:s bedömning

Även SEB har kommit med en bedömning av den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Man menar att USA står inför en starkt ökande BNP på runt 3,5 procent under åren 2014-2015. Stig Björne Man menar … [Read more...]

Aktiemarknaden: Utländska aktier mer populära

Det senaste årets intresse från svenska investerare fortsätter och svenska placerare investerade drygt 40 miljarder kronor i aktier och funder under perioden april-juni. De främsta tillgångsslaget … [Read more...]

Stig Björne: Stockholm har snabb tillväxt

Att Stockholm har en snabb befolkningstillväxt i ett svenskt perspektiv är knappas någon nyhet. Stockholm växer snabbare än de flesta prognoser. En utredning från Stockholms handelskammare visar … [Read more...]

Industrin: Svag nedgång av lageruppbyggnaden

Under första kvartalet så skedde en stor uppbyggnad av industrins lager. Under andra kvartalet 2013 har uppbyggnaden vänt nedåt. Lagernivån för insatsprodukter minskade med 3,0 miljarder kronor, medan … [Read more...]

Bankerna lånar i utländska certifikat – Den svenska statsskulden krymper lågsamt

SCB. Det svenska skuldberget i räntebärande värdepapper var i slutet av juli 5951 miljarder kr, en minskning på 37 miljarder kr jämfört med föregående månad. Orsaken är en mindre kronförstärkning i … [Read more...]

Erik Penser Bank: rekordartad tillväxt 2014

Sverige gör ett tillväxtlyft i världsklass 2013. Kan bli 3,3%. Det tror Sven-Arne Svensson som är chefekonom på Erik Penser Bank. Erik Penser Bank bedömer att tillväxten blir 3,3% 2013 jämfört med … [Read more...]

Stig Björne: Ökad förmögenhet i fonder

Närmare 2 000 miljarder kronor (1 915) det var den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder vid halvårsskiftet. En ökning med drygt 50 miljarder för det senaste kvartalet. Stig … [Read more...]

Befolkningsförändringar 2013 så långt

Statistiken för befolkningsförändringarna i riket för första halvåret brukar vara lite omvända världen. Vissa kommuner som brukar minska eller ligga runt plus minus noll (Skellefteå m fl) för helåret … [Read more...]

Näringslivet ökar takten

Under juni 2013 så ökade produktionen inom det svenska näringslivet med en halv procentenhet i jämförelse med maj, rensat för säsongseffekter. I jämförelse med juni förra året minskade emellertid … [Read more...]

Svenska industrin – Fler order till industrin

Det har kommit flera positiva konjunktursignaler under senare tid. De senaste siffrorna för den svenska industrins ordergång understryker detta. Orderingången vände uppåt under juni med en ökning om … [Read more...]

Stig Björne: Sverige fortsätter växa – Befolkningsstatistiken

Befolkningsstatistiken för första halvåret 2013 har presenterats av SCB. Den visar på att befolkningen i Sverige fortsätter öka och vid juni månads utgång uppgick befolkningen till närmare 9,6 … [Read more...]

Riksbanken om hushållslånen

Riksbanken konstaterar att svenskarnas belåning är för hög (Riksbanken, Finansiell stabilitet 2013, pressmeddelande www.riksbank.se) Man pekar på att ett typhushåll i Stockholm lånade fyra och en … [Read more...]

Stig Björne: Minskad tjänsteproduktion under juni

Under juni minskade tjänsteproduktionen i Sverige något - 0,2 procent i jämförelse med juni 2012. För tremånadersperioden april-juni minskade produktionen med 0,9 procent, säsongrensat, jämfört med … [Read more...]

Stig Björne: Fortsatt ökning inom detaljhandeln

De senaste siffrorna för försäljningsvolymen inom detaljhandeln visar att den ökade med 3,6 procent i juni 2013 i jämförelse med juli 2013. Av detta stod sällanköpshandeln för 4,7 procent och … [Read more...]