Stads­sprid­ning – Tätortsnära samhällen växer

Den kraft­igaste urbaniseringstrenden i Sverige under de senaste decennierna har skett inte inuti, men i anslutning till städerna och dess tätorter. ”Stads­sprid­ning” blivit en trend i sam­hälls­utveck­lingen. Det visar en längre artikel om urbanisering som publicerats av SCB.

Stig Björne

Definition av en tätort. ”ett tätt­bebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter samt där andelen fritids­fastig­heter understiger 50 procent”.

Om man börjar med det längre perspektivet

Urbaniseringen av Sverige och tillika avfolk­ningen av lands­bygden tog fart i samband med industri­aliser­ingen i slutet av 1800‑talet. Vattendelarna kom under 1930‑talet då antalet boende i tätorter var större än boende på lands­bygden. Sedan dess har utvecklingen fortsatt och på 1960‑talet hade lands­bygds­befolk­ningen minskat till under 30 procent för att 2010 uppgå till endast 15 procent. De senaste 30 åren har antalet tätorter i landet ökat från 1 820 till 1 956.

Inom 1980 års tätortsgränser växte befolk­ningen med drygt 400 000 personer på 30 år. För den tätorts­nära lands­bygden ökade befolk­ningen under samma period med närmare 700 000 personer. Förtät­ningen är koncen­trerad till ett fåtal tätorter medan det skett en stads­sprid­ning av ­befolk­ningen på många andra platser.

Vad gäller storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö) så ökar både tätorten och den storstadsnära omgivningen. I städer med befolkningstillväxt utanför storstäderna såsom Lund, Umeå och Linköping växer den tätortsnära ”landsbygden” mer än själva tätorten.

Befolkningstillväxten för Lund varit cirka 13 000 i tätorten och cirka 18 000 inom den tätortsnära landsbygden.

I Kiruna och Karlskoga (där befolkningen totalt sett minskat i kommunen) så har befolkningen minskat i tätorten medan befolkningen inom den tätortsnära landsbygden varit i stort oförändrad.

Läs mer: Störst tillväxt utanför gamla stadskärnor

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: