Urbaniseringen tilltar

Den långsiktiga trenden att fler och fler människor flyttar till städerna fortsätter och takten blir allt högre i takt med ökat tillväxt och välstånd i många tidigare utvecklingsländer. Om detta skriver FN och SCB.

Stig Björne

FN:s prognos kring urbanisering visar att stads­befolk­ningen i världen väntas växa med totalt 2,4 miljarder fram till år 2050 – för att alla ska få plats kan städerna komma att breda ut sig på en yta som mot­svarar Indien.

Sett i ett historiskt perspektiv så har stadsbefolkningen i världen ökat från 220 under början av 1900-talet till 2,8 miljarder människor i nutid.

2008 bodde det (enligt FN) för första gången fler människor i städer och tätorter än på lands­bygden. 2012 uppskattades den globala stads­befolk­ningen till cirka 3,6 miljarder människor och förväntas öka till cirka fem miljarder 2030 och över sex miljarder 2050. I Europa, Nord‑ och Syd­amerika lever redan mer­parten av befolk­ningen i städer och tätorter. Tillväxten av stadsbefolkning – och den dramatisk sådan – kommer att ske i Afrika och Asien.

Vad betyder då en kraftigt växande urbanisering för världen och de städer som växer?

  • Enligt FN innebär tillväxt en stor utmaning, inte minst i fattigare delar av världen där den snabba urbaniser­ingen leder till både hälso‑ och miljö­problem (i Kina är detta redan ett påtagligt problem med smog i bl a Beijing).
  • På den positiva sidan lyfter man fram de möjlig­heter till jobb som skapas när städer växer.
  • För miljön globalt kan det vara positivt att allt fler människor bor tätt i städer då det innebär att energi‑ och trans­port­behovet kan minskas som gynnar klimatet.

Läs mer

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: