Tillväxtanalys: Översikt av regional utveckling 2013

Myndigheten Tillväxtanalys har presenterat den årligt återkommande rapporten om regional tillväxt. Regional tillväxt 2013 – en rapport om tillstånd och utveckling i Sveriges regioner.

Stig Björne

I sammanfattning från rapporten skriver man om några iakttagelser utifrån de i rapporten be­skrivna och ana­lyserade aspekterna av regional tillväxt och utveckling i 72 funktionella analysregioner (FA-regioner). Det är egentligen något av kärnan i förutsättningarna för regional utveckling i de olika regionerna i Sverige.

Sammanfattningen är nedkortad nedan – läs hela på Tillvaxtanalys.se där det också går att ladda ned rapporten.

  • Sverige har ett rikt utbud av naturtillgångar, värdefulla utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. En ökad internationell efterfrågan på mineraler, energi, fiber och mat har återigen väckt intresse för basnäringarna. Sveriges låga befolkningstäthet har fördelar när olika plats­krävande verksamheter ska samsas, men olika intressen och målkonflikter har blivit vanligare inte bara kring växande storstäder.
  • Geografisk koncentration är en viktig drivkraft för tillväxt och utveckling i och inom Sveriges regioner. Knappt hälften av Sveriges befolkning och 55 procent av bruttonationalprodukten finns i de tre storstads-FA-regionerna. Mot bakgrund av decen­nier av ökad befolknings- och inkomstkoncentration är det svårt att se att denna utveckling skulle brytas eller vända framöver. En ökad befolkningskoncentration är också den huvud­sakliga trenden i landets FA-regioner.
  • Sverige ligger i utkanten av Europa. Det medför att en fungerande informations- och transport­infrastruktur är avgörande för utveckling och tillväxt. Många regioner är därför beroende av till exempel flygförbindelser med en större omvärld. Trots en relativt hög genomsnittlig standard på IT-infrastrukturen finns det stora regionala skillnader vad gäller utbyggnaden av bredband.
  • En åldrande befolkning är ett problem för många länder i Europa men även för många FA-regioner i Sverige, även om situationen för Sverige som helhet är mindre bekymmersam enligt prognoser från Eurostat. Medan andelen yngre är relativt jämnt fördelad mellan olika region­typer är skillnaderna stora när det gäller andelen äldre av befolkning i arbetsför ålder. Högst är andelen äldre (äldrekvoten) i avlägset belägna regioner. Enligt en prognos kommer problema­ti­ken med en åldrande befolkning att öka inte minst i många mindre FA-regioner i Norrlands in­land. En åldrande befolkning ökar också trycket på offentliga tjänster och behovet av arbets­kraft, vilket i sin tur kan förstärka arbetskraftsbristen i näringslivet.
  • En stor del av tillväxten i bruttoregionalprodukt och sysselsättning sker i storstadsregioner och gör dessa till viktiga motorer för den nationella tillväxten. Men, tillväxt finns även i mindre FA-regioner och inte sällan i en högre takt än i stadsregionerna. Det finns därför goda skäl att inte enbart fokusera på storstäderna när tillväxtpolitiken vidareutvecklas, utan snarare lyfta fram och förbättra samspelet mellan regionerna.
  • Den ständigt pågående förändringen inom näringslivet är en oundviklig och nödvändig process. Arbeten skapas i nya och växande företag och försvinner i krympande och nedlagda företag, vilket på så sätt leder till ökad tillväxt och en effektiv resursfördelning. På så sätt skapades också 440 000 nya arbetstillfällen under år 2011, samtidigt som det försvann 390 000.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: