BNP-utvecklingen

Sveriges BNP steg med 0,3 procent det tredje kvartalet jämförd med motsvarande kvartal 2012. Det är hushållens konsumtion som ger störst bidrag till BNP-tillväxten. I jämförelse med andra kvartalet i år och rensad för säsongen steg BNP med 0,1 procent.

Stig Björne

Det tredje kvartalet i år hade en arbetsdag mer än förra året vilket gör att den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen blev 0,4 procentenheter lägre än BNP-utvecklingen i faktiska tal.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 3,3 procent och beror till betydande del på ökade bostadsinvesteringar. Investeringar inom övriga byggnader och anläggningar dämpade uppgången något. Näringslivets investeringar ökade med 4,3 procent. Offentliga myndigheters investeringar minskade med 1,0 procent. Totala fasta bruttoinvesteringar bidrog med 0,6 procentenheter till BNP-utvecklingen. Lagerinvesteringar drog ned BNP-utvecklingen med 1,6 procentenheter. I synnerhet avvecklades industrins lager. Det gav en negativ BNP-påverkan eftersom industrin redovisade en lageruppbyggnad motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,1 procent och det var kostnader för boende, fritid och underhållning som gav störst bidrag till utvecklingen. Andra delposter som ökade starkt var hotell- och restaurangtjänster samt möbler och heminredning. Sammantaget bidrog hushållens konsumtionsutgifter med 1,1 procentenheter till BNP-utvecklingen.

På nedsidan så minskade exporten med 1,6 procent. Varuexporten sjönk med 2,8 procent medan tjänsteexporten ökade med 1,1 procent. Merchanting (vilket är hendelsmarginalen vid köp och försäljning av produkter som tillverkats och sålts utom landlands utan att ha passerat Sverige) gav ett stort bidrag till tjänsteexportens uppgång. Importen av varor minskade med 3,2 procent och importen av tjänster steg med 0,3 procent.

Sysselsättningen ökade med 1,0 procent och antalet arbetade timmar ökade med 0,9 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 1,1 procent och inom offentliga myndigheter ökade antalet arbetade timmar med 0,4 procent.

BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) – GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)

År Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
2000 0,7 2,0 0,6 0,2
2001 ‑0,4 0,3 0,7 1,1
2002 ‑0,1 1,4 0,1 0,8
2003 1,0 ‑0,3 1,1 0,5
2004 1,7 0,7 0,7 0,7
2005 0,6 0,9 1,4 0,5
2006 1,4 1,4 1,4 0,3
2007 1,0 0,5 0,6 1,5
2008 ‑1,2 ‑0,1 ‑0,1 ‑3,7
2009 ‑2,6 0,2 ‑0,1 1,3
2010 2,5 2,1 1,2 1,9
2011 ‑0,3 0,6 1,2 ‑1,3
2012 0,7 0,8 0,4 ‑0,2
2013 0,5 ‑0,1 0,1  

[1] Volymförändringen avser en jämförelse med närmast föregående period.

De aktuella tabellerna för BNP finns i SCB:s databas. Läs mer på www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: