Stig Björne: Fler jobb – Ser bra ut för sysselsättningen i Sverige

Under ett antal månader har den ökat och i november månads AKU så visar den en fortsatt ökning inte minst på årsbasis. Från november 2012 har sysselsättningen ökat med hela 75 000 (motsvara sysselsättningen i en kommun med 170 000 invånare sisådär).

Stig Björne

Nu är 4 704 000 personer sysselsatta i ålder 15-74 år vilket torde vara rekord även med historiska mått mätt. Förändringen bestod till stor del av kvinnor som ökade med 53 000 och uppgick till 2 236 000. För ungdomar i åldern 15-24 år uppgick antalet till 480 000. Det är en ökning med 27 000 jämfört med november 2012.

Antalet heltidsarbetande, det vill säga personer som arbetar 35 timmar eller mer per vecka, ökade med 62 000 till 3 580 000. Förändringen bestod till stor del av kvinnor som ökade med 40 000 och uppgick till 1 467 000. Antalet heltidsarbetande män uppgick till 2 113 000.

Antalet arbetslösa uppgick till 382 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 157,8 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för både antalet och andelen sysselsatta. Arbetslösheten bland svenska män är 7,9 procent och för kvinnorna 7,1 procent.

Arbetslösheten är fortsatt hög men förhoppningsvis kan man se att den sjunker mot bakgrund av en starkt ökande sysselsättning – trots den ganska dåliga konjunkturen generellt.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal November 2013 Antal Andel procent November 2012 Antal Andel procent Förändring sedan November 2012 Antal Minimi- krav för föränd-ring**
1. Befolkningen (=2+3) 7 175     7 131     43   .
Män 3 630     3 607     23   .
Kvinnor 3 545     3 524     21   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 086 ±34 70,9 5 022 ±34 70,4 64 * 40
Män 2 680 ±25 73,8 2 660 ±24 73,7 21   29
Kvinnor 2 406 ±26 67,9 2 362 ±26 67,0 43 * 30
2a. Sysselsatta 4 704 ±35 65,6 4 630 ±34 64,9 75 * 40
Män 2 469 ±26 68,0 2 447 ±26 67,8 22   31
Kvinnor 2 236 ±27 63,1 2 183 ±26 61,9 53 * 31
Ungdomar 15-24 år 480 ±19 39,5 454 ±18 36,8 27 * 22
15-19 år 113 ±11 20,7 89 ±9 15,7 24 * 13
20-24 år 367 ±16 54,7 365 ±15 54,8 3   19
Anställda 4 217 ±38   4 137 ±38   80 * 44
Fast 3 519 ±38   3 478 ±37   41   42
Tidsbegränsat 698 ±30   659 ±28   40 * 37
Undersysselsatta [1] 336 ±21 7,1 331 ±21 7,1 6   24
Män 144 ±14 5,8 143 ±14 5,9 1   16
Kvinnor 192 ±16 8,6 188 ±15 8,6 5   18
I arbete 4 285 ±39   4 239 ±38   46   48
Män 2 296 ±28   2 286 ±28   11   35
Kvinnor 1 989 ±30   1 953 ±29   35   37
2b. Arbetslösa 382 ±20 7,5 392 ±20 7,8 ‑11   27
därav heltidsstuderande 134 ±14   125 ±13   9   19
Män 211 ±15 7,9 213 ±15 8,0 ‑1   21
Kvinnor 170 ±14 7,1 180 ±15 7,6 ‑9   19
Ungdomar 15-24 år 140 ±13 22,6 132 ±13 22,5 9   18
15-19 år 50 ±8 30,8 50 ±8 36,2 0   11
20-24 år 90 ±11 19,7 81 ±10 18,2 9   15
Arbetslösa mer än 6 mån 107 ±11 31,6 117 ±12 32,6 ‑11   15
3. Ej i arbetskraften 2 089 ±34   2 109 ±34   ‑21   40
Män 950 ±25   948 ±24   2   29
Kvinnor 1 139 ±26   1 162 ±26   ‑23   30
Latent arbetssökande 139 ±15   141 ±15   ‑2   18
Arbetade timmar 157 800 ±1 600   156 200 ±1 600   1 600   1 800
Män 90 300 ±1 200   89 900 ±1 200   400   1 400
Kvinnor 67 500 ±1 100   66 300 ±1 100   1 200   1 300

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: