Ingen inflation

SCB har presenterat låga inflationssiffror för Sveriges ekonomi. Inflationstakten uppgick till ‑0,2% i januari 2014, en minskning sedan december 2013 då den var 0,1%. Sett på årsbasis så är det … [Read more...]

SCB: En halv miljon nya jobb till år 2035

SCB har räknat fram hur framtidens sysselsättning kommer att utveckla sig. Man räknar med att fram till 2035 så ökar Sveriges befolkning med 1,4 miljoner invånare och ungefär en halv miljon fler än … [Read more...]

Ökning av medianinkomsten

SCB presenterar siffror om inkomstutvecklingen i Sveriges kommuner. Man har mätt perioden från 2007 till 2012. Och i snitt steg medianinkomsten med 3,8 procent räknat i fasta priser. Stig … [Read more...]

Forskning och utveckling (FoU) i siffror

FoU-andelen i Sverige i jämförelse med övriga EU är förhållandevis hög, enligt SCB. Under år 2011 var de svenska insatserna för FoU 118 miljarder kr. Det är 3,4 miljarder kr med än under 2009.  Det … [Read more...]

Arbetskraftsundersökningen 2012

SCB har presenterat sammanställningen för utvecklingen på arbetsmarknaden 2012 i sin AKU för helåret 2012. Helårssiffrorna blir lite lättare att jämföra i de årsvisa förändringarna. Undersökningen … [Read more...]

Industriproduktionen minskar

Ny statistik från SCB visar att produktionen inom industrin minskat med 1,3% i november 2012 jmf med oktober 2012 (säsongskorrigerat). Den ekonomiska avmattningen i landet märks i statistiken. Sedan … [Read more...]

Sammanfattning av den ekonomiska utvecklingen i indikatorer

SCB har en mycket användbar sammanställning av faktorerna som visar på tillväxten. Det finns ekonomisk statistik, demografi, fastighetsstatistik, arbetsmarknad, handel mm. En speciell faktor säger … [Read more...]

Det civila samhället år 2010

SCB har gjort en kartläggning av civilsamhället för år 2010 och dess ekonomiska omständigheter. Organisationer i det civila samhället redovisade 2010 intäkter på 217 miljarder kr. Det fanns 2010 77000 … [Read more...]

Mer pengar till högskolorna

SCB:s statistik över satsningar på FoU inom universitet och högskolor visar att satsningarna uppgick till 29,7 miljarder kr 2011. Det är 2 miljarder kr mer än 2009. Största andel gick i fallande … [Read more...]

Stig Björne: Tillfällig deflation i ekonomin

SCB:s senaste siffror för inflationen i Sverige visar att inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8% i november. Sedan november har inflationen minskat. Perioden oktober - november … [Read more...]

Sveriges bruttonationalprodukt sid 2 – Förklaringar från SCB

BRP är ett aktivitetsrelaterat mått som visar hur stor produktionen är inom en region.   Beräkning av uppgifter på kommunnivå har endast genomförts för 2009 och 2010. Byte av näringsgrensindelning … [Read more...]

Stark BNP-ökning

Trots upsägningar och oroväckande ekonomisk statistik är  Sveriges BNP okay. Under det 3:e kvartalet i år ökade den med 0,7% jämfört med samma period 2011. Hushållens konsumtionsutgifter bidrog mest … [Read more...]

SCB: Hög IT-användning i Sverige

SCB:s analys av IT-användandet i Sverige visar, som vanligt, att svenskarna är bra på att ta till sig ny teknik och använda olika IT-tjänster. Parallella undersökningar verifierar också bilden som … [Read more...]

Statisiska centralbyrån om hushållens lån och bankernas utlåning

SCB:s senaste rapport (sep) visar att hushållens lån ligger på en årlig tillväxttakt på 4,5%, en minskning på 0,1% i jämförelse med augusti 2012. I september 2011 var tillväxttakten 5,8% och hade en … [Read more...]

AKU: Nedgången får genomslag på arbetsmarknaden

Arbetskraftsundersökningen (AKU) från september 2012 har publicerats av SCB. Flera av indikatorerna visar att svenska arbetsmarknaden försvagats under hösten 2012, men trenden för antalet arbetslösa … [Read more...]