SENASTE ARTIKLAR

Fortsatt tillförsikt hos hushållen

De svenska hushållens konsumtion växte med 2,5 procent under augusti 2014 jämfört med augusti 2013. Den senaste månaden - juli till augusti - ökade konsumtionen med en knapp procent. Stig Björne De

Bättre i svensk ekonomi – ett statistiskt perspektiv

SCB har presenterat Sveriges ekonomi i ett statistiskt perspektiv som sammantaget visar på utvecklingen i svensk ekonomi under det andra kvartalet. Den visar att aktiviteten i den svenska ekonomin

Stor ökning av sysselsättningen

Sedan augusti 2013 har sysselsättningen ökat med hela 97 000 personer bland befolkningen i åldern 15-74 år. Den totala sysselsättning uppgick till 4 865 000 personer (icke säsongrensat). Det är en

Hushållens konsumtion ökade

Sedan april förra året har hushållens konsumtion ökat med 4,5 procent till april 2014 (korrigerat för kalendern vilket är extra viktigt i år då påsken var i april och var i mars förra året). På

Stig Björne: Ökade kostnader i kommunsektorn

Kostnadstrycket i den primärkommunala sektorn har ökat från 2012 till 2013. Och det är inte i bara en sektor som kostnaderna ökar utan i kronor per invånare gäller det samtliga verksamheter (som de är

Sysselsättningsgraden

Eurostat har publicerat en rapport som jämför den så kallade sysselsättningsgraden (mäter hur stor andel av befolkningen som är i sysselsättning och är ofta ett bättre mått på läget på arbetsmarknaden

Fortsatt ökning av detaljhandeln

Omsättningen i detaljhandeln ökade i mars 2014 med 1,5% i löpande priser jämfört med mars 2013. Dagligvaruhandeln backade med drygt 5% och sällanköpshandeln ökade med drygt 8%. Orsaken till den

Bostadsbyggandet

En alltid aktuell politisk fråga i landet är bostadsbyggandet som varit för lågt under flera år i stora delar av landet och det har drivit upp priserna på bostäder vilket i sin tur medfört att

SCB-Indikatorer

SCB gör varje månad en sammanställning av indikatorer som visar på utvecklingen av ekonomi, export, arbetsmarknad och handel. En sak som man lyfter fram är obalanser i världshandeln med det stora

Konjunkturinstitutet om vårbudgeten

Konjunkturinstitutet har kommenterat Regeringens vårbudget och de ekonomiska bedömningar finansdepartementet har gjort. Institutet pekar på att Regeringens prognos ligger nära institutets syn på den

Det blir underskott 2014

Enligt Ekonomistyrningsverket kan det bli ett stort underskott i statens finanser 2014. Enligt ESV beror underskottet bland annat på de skattesänkningar som genomförts. Utdelningen från Riksbanken

Hushållens konsumtion allt viktigare

De senaste åren har hushållens konsumtion blivit allt viktigare för att hålla uppe BNP-utvecklingen, men det är enligt SCB, inte detalj­handelns andel av ­konsum­tionen som har vuxit utan det är

Bättre för konjunkturutvecklingen

ALMI:s undersökningar genomförs kvartalsvis av Centrum för Marknadsanalys.  Enligt ALMI:s analys av lokala bankkontor och företag förutspås en ljusning i konjunkturen. Företagen och bankerna är

Konjunkturinstitutets barometer

Konjunkturinstitutet presenterade sin Barometer eller rättare sagt Barometerindikator för konjunkturutvecklingen (Stämningsläget i svensk ekonomi mäts med Barometerindikatorn. Stig Björne Det är en

ÄLDRE ARTIKLAR

Riksbankens prognoser

I samband med att Riksbanken publicerar sitt räntebeslut så presenterar man också den senaste prognosen över utvecklingen på arbetsmarknaden, BNP och inflationen mätt som KPI. Noterbart är att man

Utbildningsnivån

SCB har gjort en kartläggning av andelen högutbildade i Sveriges kommuner och har landat i att i ungefär 40 kommuner har mer än en fjärdedel av befolkningen ”hög utbildningsnivå” som regel

AKU: Fler i arbete men hög arbetslöshet

Enligt senaste AKU för mars 2014 ökade antalet sysselsatta i åldern 15-74 med knappt 60 000 personer (58 000) i jämförelse med mars 2013 (icke säsongrensat). Enligt SCB så visar säsongrensade och

Riksbanken: Reporäntan ligger kvar

Riksbanken meddelade att reporäntan ska stana på nivån 0,75% och man förväntar sig att räntan ligger kvar till våren 2015, samtidigt öppnar banken för en eventuell räntesänkning vid räntemötet i juli

Regeringen om ”Vårproppen”

Regeringen la fram vårpropositionen i ett läge när man är pressad av opinionssiffrorna och har ett begränsat utrymme för reformer. Enligt förslaget ska statens inkomster öka genom att minska avdraget

Arbetskraftsförsörjningen har framtida problem

SCB:s demografiska prognoser för Tjänstemännens centralorganisation kring arbetskraftsförsörjning visar att de demografiska problemen ökar där stora delar av landet får svårt att finansiera den

Ännu lägre inflation i mars

Fortsatt låg inflation i den svenska ekonomin presenterar SCB nya inflationssiffror. Inflationstakten var minus 0,6 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var minus 0,2

Detaljhandeln ökar

Den svenska detaljhandeln fortsätter att gå bra. I februari ökade försäljningen (mätt som volym) med 2,5 procent i jämförelse med samma månad förra året. Sällanköpshandeln stod för en ökning om

Stockholm – Fortsatt stark befolkningsökning

En prognos sammanställd av Handelskammaren visar att Stockholms län förväntas växa ännu snabbare än föregående prognoser.  Bedömningen pekar på att befolkningen kommer att öka med drygt 30 procent

Kraftigt ökad nybilsförsäljning i mars

I mars 2014 ökade nybilsförsäljningen med 22,3 procent i jämförelse med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 29 500 personbilar, enligt Trafikanalys. Personbilar som kan drivas med el,

Handelsnettot 5,0 miljarder kr i februari

Utrikeshandeln visade ett överskott på 5,0 miljarder kr i februari 2014 enligt SCB, en minskning med 0,4 miljarder i jämförelse med 2013 samma period Värdet på varuexporten var 88,7 miljarder

Hållbara finanser på sikt?

Konjunkturinstitutet ger ut årliga beräkningar av hållbarheten i de offentliga finanserna inklusive S2-indikatorn, ett mått på hållbarheten i de offentliga finanserna. Institutet har genomfört en

Arbetslösheten minskar

Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik fortsätter arbetslösheten att minska. Det mäts som inskrivna arbetslösa.  Antalet inskrivna arbetslösa var 404 000 personer i slutet av februari vilket

Bättre för restaurangbranschen februari 2014

Det fortsätter att gå bra för restaurangsektorn i Sverige. Den senaste statistiken visar att restaurangernas försäljningsvolym ökade med hela 4,4 procent under februari 2014 i jämförelse med februari

ÄLDST ARTIKLAR

Ekonomin i landstingen 2013

De svenska Landstingen och regionerna hade 2013 ett negativt resultat på 1,8 miljarder kr vilket, en resultatförsämring på nära sju miljarder i jämförelse med året innan. Resultatet försämrade

Ekonomin i kommunerna 2013

De svenska kommunerna hade ett överskott för 2013 på nära 16 miljarder kr, en ökning med 1,6 miljarder kr. I det sammantagna resultatet för kommunerna om 15,7 miljarder kr ingår återbetalningen

Tillväxtanalys: Fler konkurser 2013

2013 ökade företagskonkurserna med drygt 3% i jämförelse med 2012 enligt Tillväxtanalys. Totalt begärdes ca 7 700 företag konkurs.  Antal anställda som drabbades var cirka26 000 personer. Det var

Konjunkturen i Stockholm

Stockholm går bättre. Handelskammaren har nyligen i mars presenterat sin konjunkturbarometer över utvecklingen i länet. Konjunkturen i huvudstadens län fortsatte att stärkas fjärde kvartalet

Småhuspriserna står stilla

Under de senaste tre månaderna december 2013 – februari 2014 i jämförelse med september – november 2013 stod priserna på småhus stilla. På årsbasis regionalt fördelat steg priserna i 15 av 21

Statistikskolan

Statistiska Centralbyrån har i en mycket artikel om statistiken på arbetsmarknadsdata skrivit om de två vanliga måtten på arbetslöshet. Dels finns den officiella arbets­lösheten som mäts av SCB:s

Offentliga sektorns underskott

Enligt den senaste statistiken så uppvisade den svenska offentliga sektorn ett negativt finansiellt sparande om 40 miljarder kronor 2013 (mätt i enligt med EU:s konvergenskriterier). Stig

AKU februari 2014

Enligt senaste AKU som avser februari var arbetslösheten 8,1 procent. Trendmässigt är andelen arbetslösa ungefär på samma nivå eller möjligen svagt fallande. Trenden för antalet arbetslösa är något

Riksbanken: Penningpolitiken under 2013

Riksbanken har presenterat sin rapport som heter ”Redogörelse för penningpolitiken”. Den tas fram inför en redovisning för riksdagens finansutskott. I denna konstaterar Riksbanken (återigen) att

SCB-indikatorer

SCB senaste indikatorer redovisar en omfattande genomgång av den ekonomiska utvecklingen det sista kvartalet 2013 och bitvis helåret 2013. Den svenska ekonomin ”växlade upp” under 4:e kvartalet

Stark nybilsförsäljning

I februari 2014 ökade nybilaregistreringen med drygt 18% i jämförelse med februari 2013 enligt Trafikanalys. Totalt nyregistrerades 22650 personbilar. Miljöbilar som drivs med gas, el och etanol

Exporten 2013

2013 fanns det inga muntra siffror för den svenska exporten till utlandet. Totalt sett sjönk den svenska varuexporten med 7% samtidigt som varuimporten minskade med 6%. Totalt uppgick värdet av

Sysselsättningen inom industrin minskar

Sista kvartalet 2013 ökade antalet anställda i landet med 1,3% till ca 4 300 000 personer i relation till tredje kvartalet, en trend av stigande sysselsättning alltså.  Inom den privata

Nu tillverkas det aluminiumbåtar i Öregrund igen

Aluminiumbåtstillverkningen är tillbaka i Öregrund. På mässan Allt för sjön i början av mars lanserades Viggo X8, ett nytt fartvidunder i aluminium "Made in Öregrund". Bakom Viggo står Håkan