Stor ökning av sysselsättningen

Sedan augusti 2013 har sysselsättningen ökat med hela 97 000 personer bland befolkningen i åldern 15-74 år. Den totala sysselsättning uppgick till 4 865 000 personer (icke säsongrensat). Det är en ökning med 97 000 personer jämfört med augusti 2013.

Stig Björne

Ökningen förklaras i huvudsak av en ökning av sysselsättningen bland kvinnor och utrikes födda. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,4 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med augusti 2013. Antalet arbetade timmar ökade med 2,2 procent och uppgick i genomsnitt till 125,0 miljoner per vecka. Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var 5 251 000. På ett års sikt är det en ökning med hela 108 000 personer. Då befolkningen ökat med 50 000 under samma period innebär det att antalet personer utanför arbetskraften minskat med 58 000. Även säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta och även en ökning av sysselsättningsgraden. I augusti uppgick antalet sysselsatta till 4 785 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,4 procent.

Arbetslösheten uppgår i augusti till 7,4 procent vilket i absoluta tal är ca 390 000. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 122 000 arbetslösa. Andelen arbetslösa ungdomar var 17,4 procent av arbetskraften.

Sysselssättningsgraden i åldern 20-64 år var 81,0 procent i augusti 2014. Bland männen var 83,1 procent sysselsatta och bland kvinnorna 78,9 procent. I augusti 2014 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,7 procent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: