Bättre i svensk ekonomi – ett statistiskt perspektiv

SCB har presenterat Sveriges ekonomi i ett statistiskt perspektiv som sammantaget visar på utvecklingen i svensk ekonomi under det andra kvartalet. Den visar att aktiviteten i den svenska ekonomin ökade och att det i första hand var den inhemska efterfrågan i form av ökat bostadsbyggande och hushållens konsumtion som drev ekonomin.

Stig Björne

Dessutom ökade både varu- som tjänsteproducenterna produktionen. På nedsidan var det svenska nettot i utrikeshandeln som höll tillbaka BNP-utvecklingen genom att importen ökade betydligt mer än exporten. Från det första till det andra kvartalet ökade BNP med 0,7 procent (rensat för säsongsfluktuationer). Därtill ökade farten i världsekonomin något och USA gick betydligt bättre än EU.

Produktionen i det svenska näringslivet tog åter fart andra kvartalet och produktionen av både varor och tjänster ökade i volym. Det faktum att antalet arbetade timmar minskade inom vissa branscher tolkas som att produktiviteten – bland annat inom industrin – ökade.

Svensk varuexport endast marginellt vilket antyder att Sverige tappade andelar på världsmarknaden då världshandeln ökade. Den svenska tjänsteexporten fortsatte att växa starkt vilket gjorde att tillväxten för den totala exporten stegrades och landade på 0,8 procent från förgående kvartal. Och det var i alltså i hög grad hushållen – precis som de senaste åren – har varit den viktigaste drivkraften bakom tillväxten i svensk ekonomi. Andra kvartalet tog konsumtionen rejäl fart igen och steg säsongrensat med 1,3 procent från föregående kvartal. Det är den högsta ökningen på kvartalsbasis sedan början av 2010. 

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: