Stor ökning av sysselsättningen

Sedan augusti 2013 har sysselsättningen ökat med hela 97 000 personer bland befolkningen i åldern 15-74 år. Den totala sysselsättning uppgick till 4 865 000 personer (icke säsongrensat). Det är en … [Read more...]

Hushållens konsumtion ökade

Sedan april förra året har hushållens konsumtion ökat med 4,5 procent till april 2014 (korrigerat för kalendern vilket är extra viktigt i år då påsken var i april och var i mars förra året). På … [Read more...]

Stig Björne: Ökade kostnader i kommunsektorn

Kostnadstrycket i den primärkommunala sektorn har ökat från 2012 till 2013. Och det är inte i bara en sektor som kostnaderna ökar utan i kronor per invånare gäller det samtliga verksamheter (som de är … [Read more...]

Sysselsättningsgraden

Eurostat har publicerat en rapport som jämför den så kallade sysselsättningsgraden (mäter hur stor andel av befolkningen som är i sysselsättning och är ofta ett bättre mått på läget på arbetsmarknaden … [Read more...]

Fortsatt ökning av detaljhandeln

Omsättningen i detaljhandeln ökade i mars 2014 med 1,5% i löpande priser jämfört med mars 2013. Dagligvaruhandeln backade med drygt 5% och sällanköpshandeln ökade med drygt 8%. Orsaken till den … [Read more...]

SCB-Indikatorer

SCB gör varje månad en sammanställning av indikatorer som visar på utvecklingen av ekonomi, export, arbetsmarknad och handel. En sak som man lyfter fram är obalanser i världshandeln med det stora … [Read more...]

Konjunkturinstitutets barometer

Konjunkturinstitutet presenterade sin Barometer eller rättare sagt Barometerindikator för konjunkturutvecklingen (Stämningsläget i svensk ekonomi mäts med Barometerindikatorn. Stig Björne Det är en … [Read more...]

Utbildningsnivån

SCB har gjort en kartläggning av andelen högutbildade i Sveriges kommuner och har landat i att i ungefär 40 kommuner har mer än en fjärdedel av befolkningen ”hög utbildningsnivå” som regel … [Read more...]

AKU: Fler i arbete men hög arbetslöshet

Enligt senaste AKU för mars 2014 ökade antalet sysselsatta i åldern 15-74 med knappt 60 000 personer (58 000) i jämförelse med mars 2013 (icke säsongrensat). Enligt SCB så visar säsongrensade och … [Read more...]

Bättre för restaurangbranschen februari 2014

Det fortsätter att gå bra för restaurangsektorn i Sverige. Den senaste statistiken visar att restaurangernas försäljningsvolym ökade med hela 4,4 procent under februari 2014 i jämförelse med februari … [Read more...]

AKU februari 2014

Enligt senaste AKU som avser februari var arbetslösheten 8,1 procent. Trendmässigt är andelen arbetslösa ungefär på samma nivå eller möjligen svagt fallande. Trenden för antalet arbetslösa är något … [Read more...]

SCB-indikatorer

SCB senaste indikatorer redovisar en omfattande genomgång av den ekonomiska utvecklingen det sista kvartalet 2013 och bitvis helåret 2013. Den svenska ekonomin ”växlade upp” under 4:e kvartalet … [Read more...]

Stark nybilsförsäljning

I februari 2014 ökade nybilaregistreringen med drygt 18% i jämförelse med februari 2013 enligt Trafikanalys. Totalt nyregistrerades 22650 personbilar. Miljöbilar som drivs med gas, el och etanol … [Read more...]

Exporten 2013

2013 fanns det inga muntra siffror för den svenska exporten till utlandet. Totalt sett sjönk den svenska varuexporten med 7% samtidigt som varuimporten minskade med 6%. Totalt uppgick värdet av … [Read more...]

Sysselsättningen inom industrin minskar

Sista kvartalet 2013 ökade antalet anställda i landet med 1,3% till ca 4 300 000 personer i relation till tredje kvartalet, en trend av stigande sysselsättning alltså.  Inom den privata … [Read more...]