Hushållens konsumtion ökade

Sedan april förra året har hushållens konsumtion ökat med 4,5 procent till april 2014 (korrigerat för kalendern vilket är extra viktigt i år då påsken var i april och var i mars förra året). På … [Read more...]

Stig Björne: Billigare lån

I spåren av Riksbankens sänkning av reporäntan faller marknadsräntorna som riktar sig mot hushållen. Under december så minskade de nya lånens genomsnittsränta från 1,62 till 2,54 procent (”nya avtal … [Read more...]

Stig Björne: Arbetsmarknadsåret 2013

Under 2013 så vände arbetsmarknaden upp något i jämförelse med 2012 – trots internationell skakig ekonomisk utveckling. Ljuspunkter finns i t ex USA och England men generellt har 2013 inte var ett år … [Read more...]

Boprisindikatorn

SEB:s senaste version av sin Boprisindikator (januari) pekar på en mindre positiv syn på bostadsmarknadens utveckling från hushållen. Boprisindikatorn faller med fyra enheter till 49. Stig … [Read more...]

Bättre för företagen

I november ökade produktionen i de svenska företagen med två procent i relation till oktober (med hänsyn tagen till säsong). Det är ett hyggligt anmärkningsvärt starkt resultat då ökningen inte har … [Read more...]

Stig Björne om Sveriges demografiska utmaningar

Stig Björne du var tidigare VD för EuroFutures (numera Sweco EuroFutures) som är ett ledande företag inom regional utveckling. Hur ser du på den demografiska utvecklingen i Sverige med snabbt växande … [Read more...]

Nybilsregistreringen minskade i slutet av 2013

Efter några månader (aug-okt) med ökad nybilsregistrering föll den tillbaka under november och december. Under december 2013 nyregistrerades drygt 27 000 personbilar vilket är en knapp procent mindre … [Read more...]

Hög sysselsättningsgrad i Sverige

En faktor som ibland glöms bort när man gör jämförelser mellan EU-länder är arbetslösheten relativt hur många personer som faktiskt arbetar av ”arbetskraften”. Definition på arbetskraften är … [Read more...]

Finansmarknadsstatistik

Riksbanken sänkte reporäntan häromdagen vilket har fått till följd att bankernas räntor sjunker vilket – högst sannolikt – leder till att fler lånar mer. Under tredje kvartalet 2013 ökade hushållens … [Read more...]

Stig Björne: Fler jobb – Ser bra ut för sysselsättningen i Sverige

Under ett antal månader har den ökat och i november månads AKU så visar den en fortsatt ökning inte minst på årsbasis. Från november 2012 har sysselsättningen ökat med hela 75 000 (motsvara … [Read more...]

Boverket – Öka bostadsbyggandet (på gruvorter)

Att det byggs för lite bostäder i Sverige är knappast någon nyhet. Det finns en rad orsaker till detta. Därutöver så byggs det för lite hyresrätter då det är svårt att få ekonomi i detta. Stig … [Read more...]

Bemanningsbranschen: Fler bemanningsjobb

Bemanningsbranschen har redovisat sin barometer över utvecklingen bland sina medlemsföretag. Och det är klart positiva siffror som visar på ökad efterfrågan på arbetskraft. Stig Björne Det är … [Read more...]

Konjunkturinstitutet om lönerörelsen

Konjunkturinstitutet (KI) har presenterat sin återkommande rapport om avtalsrörelsen där man kopplar utvecklingen av lönekostnaderna och kopplar det mot ekonomin och arbetsmarknaden i stort. Man … [Read more...]

Större överskott än väntat

Den svenska staten hade ovanligt goda affärer under september 2013. Statens betalningar visade ett överskott om inte mindre än drygt 28 miljarder kronor. Detta till skillnad från ett prognostiserat … [Read more...]

Tillväxtverket: IBIS – Gränsundersökningen om den svenska besöksnäringen

Tillväxtverket svara för statistiken om turismen och den svenska besöksnäringen. En del av underlaget är IBIS, en undersökning som bygger på cirka 20 000 intervjuer med utländska besökare när de … [Read more...]